Loader

Fly Fit

Je efektívne, kreatívne a zábavné spojenie rôznych techník cvičenia a športov. Obrovskou výhodou tréningu je plachta, ktorá umožňuje využitie práce vlastného tela – práca s vlastnou váhou a to nielen na posilnenie, ale aj na natiahnutie všetkých svalových partií. Svaly sa spevnia, predĺžia a získajú flexibilitu.

Spojenie práce vlastného tela, plachty a gravitácie posúva cvičenie do nového rozmeru športu a zábavy zároveň.

Cvičenie v plachtách umožňuje funkčný tréning všetkým vekovým a výkonnostným skupinám. Dokonca i tým, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, keďže cvičenie absolútne chráni kĺby.

Pilates

Metóda Pilates vytvorená J.H.Pilatesom bola najskôr populárnu u tanečníkov. Neskôr sa okruh jej "užívateľov" rozšíril aj o spevákov, fyzioterapeutov a rehabilitačných pracovníkov. V poslednej dobe sa vďaka propagácii rozšírila aj do sveta fitness po celom svete a teší sa veľkému záujmu.

Je vhodná pre každý vek a je zameraná na zvýšeniu ohybnosti a posilnenie svalov, ktoré pracujú na správnom držaní tela. Základným prvkom tejto metódy je uvedomenie si činnosti všetkých svalov pri akejkoľvek činnosti. Neznamená to iba zvládnuť hodinu cvičenia, mieru obtiažnosti jednotlivých cvikov, ale aj koncentráciu tela a mysle pri každej činnosti. Kvalita cvičenia je vždy dôležitejšia pred kvantitou. Vďaka pravidelnému cvičeniu sa spevní jadro tela (core) a celé telo je vyvážené a vyformované.

PortDeBras

PortDeBras® patrí do kategórie skupinových cvičení Body&Mind. Koncept je založený na tanci pre všetkých. Spája posilňovanie a strečing v ladnom a plynulom pohybe za doprovodu príjemnej hudby. Pohyb je vedený pažami a kladie doraz na správne prevedenie pohybu. Jeho cieľom je zlepšovať správne a efektívne zapojenie svalov podieľajúcich sa na správnom držaní tela a vytvárať zdravé pohybové návyky. Tvorcami programu sú rusky tanečník, choreograf Vladimír Snezhik a španielsky prezentér a fyzioterapeut Julio Papi.

Pravidelné cvičenie rozvíja:

  • pohybovú koordináciu
  • estetiku pohybu,
  • zmysel pre rytmus,
  • kontrolu pohybu a držanie tela

Aerobic

AEROBIC je aeróbne cvičenie vytrvalostného charakteru, ktoré využíva prvky kondičnej, základnej, rytmickej gymnastiky a tanca. Rozvíja najmä dýchací, srdcovo-cievny a pohybový systém – fyziologické ciele aerobiku. Popri tom aerobik sleduje i ciele psychologické ciele - odbúrava stres, vybíja energiu a zlosť. Aerobik okrem rozvoja aeróbnych schopností, rozvíja koordinačné schopnosti, priestorovú orientáciu, ako aeróbna aktivita napomáha k odbúravaniu tukových zásob.

Postupom času sa Aerobic vyvíjal a prešiel viacerými zmenami. Vznikli samostatné druhy cvičení ako Tae-bo, Spinning, Kick-box aerobic, Aerobic na trampolinkach, Bosu aerobic, Flowin, Zumba, Gymstick, Aquaerobic a množstvo iných.

Ak by sme chceli porovnať dnešnú tvár aerobiku s obdobím s pred 10 – 15 rokov, musíme povedať, že aerobik je omnoho náročnejší. Intenzita cvičenia, ako i jeho fyziologické ciele a aspekty sú - dá sa povedať rovnaké. Avšak choreografická náročnosť, čiže nároky na koordinačné schopnosti a priestorová orientácia, je omnoho vyššia. So zvyšujúcou sa obtiažnosťou aerobiku samozrejme stúpajú i nároky na cvičiteľa – inštruktora aerobiku.

Aerobik, v jeho základnej forme, predstavuje hodinu, počas ktorej dochádza postupným nácvikom k výučbe inštruktorom vopred pripravenej zostave – choreografii, ktorá sa skladá z choreografických celkov- blokov. Hodiny sú preto veľmi pestré a obľúbené u cvičiacej verejnosti.

Dance Aerobic

DANCE AEROBIC, keďže vychádza z aerobicu, je taktiež aeróbne cvičenie vytrvalostného charakteru. Platia pre neho rovnaké zákonitosti, ako pre aerobic. Ako už pomenovanie napovedá, jedná sa o aeróbne cvičenie, ktoré okrem základných krokov aerobiku používa i tanečné kroky. Podľa druhu zvoleného tanečného štýlu, samozrejme k tomu zvolenej hudby a výberom používaných tanečných krokov určujeme štýl Dance aerobicu – latino štýl, MTV dance, re-ge, house,...

Dance aerobic kladie vyššie nároky na koordinačné schopnosti, súlad pohybu s hudbou, súlad práce dolných končatín a paží, na rytmické schopnosti, priestorovú orientáciu. Samozrejme kladie vyššie nároky i na znalosť krokov daných tanečných štýlov, ich technické prevedenie, úroveň pohybových zručností.

Dance aerobic ponúka veľkú variabilitu na hodinách, preto sa stal veľmi obľúbených druhom skupinových cvičení.

Step

Alebo Step aerobic, predstavuje účinný spôsob cvičenia, pri ktorom tvarujete svoju postavu - predovšetkým svaly dolných končatín a sedací sval a zároveň sa veľmi efektívne zbavujete tukových zásob. Jedná sa o aeróbne cvičenie, ktoré okrem tvarovania postavy sleduje i rozvoj aeróbnych schopností a vytrvalosti, koordinácie a priestorovej orientácie.

Na hodinách je využívaný schodík, step – vyvýšená podložka. Používanie stepu robí cvičenie zaujímavým, pestrým a nápaditým.

Hodina prebieha formou postupného nácviku krokových variácii na stepe, spojením ktorých postavíte choreografický celok. Využíva podobné metodické postupy a princípy ako aerobik, taktiež tvorba choreografických celkov – blokov, je totožná.

Step aerobic je veľmi účinným cvičením na rozvoj aeróbnych schopností a tvarovanie postavy. Keďže cvičenie je zároveň i kreatívne, sú hodiny step aerobiku veľmi obľúbeným a vyhľadávaným druhom skupinových cvičení.

Body Step

Podobne ako hodina STEP aerobiku, i cvičenie BODY STEP je veľmi účinný spôsob, ktorým dosiahnete krajšie tvary vášho tela, odbúrate tukové zásoby. Ide o skupinové cvičenie aeróbneho charakteru, sleduje rozvoj aeróbnych schopností, kondície a vytrvalosti. Navyše sú pri tomto druhu pohybovej aktivity zaradené i posilňovacie cvičenia na dolnú, ale i hornú časť tela. Cvičebná jednotka tým dostáva komplexný charakter, spojenie aeróbneho cvičenia s posilňovacími prvkami pomocou „schodíka“ predstavuje veľmi efektívny spôsob dosiahnutia vašich cieľov.

Cvičenie je v porovnaní so step aerobikom koordinačne menej náročné, a to práve z dôvodu zaradenia posilňovacích cvičení. Avšak i v tomto druhu skupinového cvičenia môžu byť kroky spájané do choreografických blokov a celkov. Cvičenia sú z tohto dôvodu zaujímavé, cvičebné jednotky pestré, možnosť obmien je veľmi široká.

Celá cvičebná jednotka prebieha formou postupného nácviku a spájania základných krokov step aerobiku a posilňovacích cvičení do blokov. Vzhľadom na opakované vykonávanie cvičení je hodina zvládnuteľná všetkými cvičencami, vhodná pre začiatočníkov i pokročilých.

Body Work

BODY WORK je intenzívne a účinné cvičenie pre všetkých, ktorí nemajú príliš v láske zložité choreografie. Jednoduchá aerobiková rozcvička na zahriatie plynule prechádza do aeróbno-posilňovacieho bloku. Celá cvičebná jednotka je realizovaná v aeróbnej zóne, ideálne na spaľovanie tukov. Cvičenie je primárne zamerané na tvarovanie postavy, posilnenie všetkých svalových skupín s dôrazom na posilnenie fázických svalov – svaly ktoré majú tendenciu ochabovať.

Cvičebná jednotka Body worku môže byť veľmi pestrá. Používanie rôznych metód – metóda nepretržitého zaťaženia, intervalová metóda, spájanie aeróbnych a posilňovacích cvičení do jednoduchých blokov, zaraďovanie rôznych druhov posilňovania – posilnenie izometrické a izotonické, využívanie náradí a rôzneho náčinia ...to všetko robí hodinu Body worku veľmi nápaditou a obľúbenou u cvičiacej verejnosti.

Zároveň, keďže cvičenie nie je choreograficky náročné, je zvládnuteľné pre všetkých – začiatočníkov i pokročilých. Limitom sú jedine kondičné a silové schopnosti, ktoré sa práve vplyvom tréningu zvyšujú.

Body Pump FX

BODY PUMP FX je cvičenie, pri ktorom posilníte všetky svalové skupiny. Vychádza zo známych cvičení, ktoré väčšina pozná z posilňovne. Body Pump FX je cvičenie, ktoré nie je choreograficky náročné, resp. tu sa o choreografii vôbec nedá hovoriť. Prebieha formou postupného posilňovania jednotlivých svalových skupín celého tela, pričom je vždy zachovaný rovnaký postup. Cvičenia na jednotlivé svalové skupiny postupujú za sebou, nie sú spájané do blokov, nemusíte si nič pamätať. Môžete sa sústrediť na správnu techniku, dýchanie a pokyny inštruktora. Čiže ak chcete dosiahnuť krásne krivky Vášho tela, pekný tvar svalov a nie ste prívržencom choreografických posilňovacích cvičení, Body Pump FX si určite obľúbite.

Ďaľšou výhodou Body Pump FX je, i napriek tomu, že sa jedná o skupinové cvičenie, že každý má možnosť zvoliť si svoje vlastné závažie a tým obtiažnosť cvičenia podľa svojich individuálnych schopností. Možnosť variability závaží umožňuje optimálne kondičné a silové zvládnutie posilňovacích cvičení všetkých svalových skupín každému cvičencovi, ale zároveň umožňuje cvičenie skupiny ako celku. Súbežne môže cvičiť úplný začiatočník, ale i pokročilý cvičenec, žena i muž. Rozdiel je len vo veľkosti nimi zvolenej záťaže. Samozrejme inštruktor odporúča váhy, s ktorými by bolo vhodné cvičiť pre každého cvičenca.

Cvičenie využíva závažia rôznej váhy (nakladaciu tyč s kotúčmi váhy: 1,25kg, 2,5kg a 5kg) a stupienok ako vyvýšenú podložku. Inštruktor určuje obsah cvičebnej jednotky a zároveň dohliada na správnu techniku cvičenia a správne dýchanie.

Dynamic Pump

DYNAMIC PUMP je skupinové cvičenie kondično- posilňovacieho charakteru. Využíva spojenie kondičných cvičení, cvičení funkčného charakteru, posiňovacie cvičenia, cvičenia Body Pump FX, riešenie pohybových úloh, ktorých vykonanie vyžaduje zvýšené nároky na kondičné i silové schopnosti. Cvičenia zväčša realizujeme s vlastnou váhou, ale i so záťažou, so stupienkom- vyvýšenou podložkou.

Dynamic Pump vznikol na základe požiadaviek a cieľov cvičiacich: čo chcú, čo svojím cvičením sledujú, aké ciele chcú dosiahnuť. Vzhľadom na to, že väčšina cvičiacich chce krásne tvarované, štíhle telo, ale zároveň sa chce i zbaviť tukových zásob a hlavne, vzhľadom na povinnosti a nedostatok času, vytvorili sme na základe skúseností druh skupinovej activity, ktorá v sebe všetky tieto požiadavky zahŕňa.

Cvičenie nie je koordinačne náročné. Dôraz je kladený na intenzitu, kvalitu vykonávaných cvičení, na správnu techniku. Zväčša sa jedná o cvičenia, ktoré sú známe. Avšak ich spojenie, resp. prepojenie kondičných a posilňovacích - silových cvičení, robí cvičebnú jednotku veľmi účinnou. Dynamic pump sa začína tešiť veľkej obľube medzi cvičiacimi pre jeho pestrosť a hlavne účinnosť z pohľadu zvýšenia kondičných schopností, zvýšenia sily, tvarovania svalstva, ale i úbytku hmotnosti a tukových zásob a tým dosiahnutia štíhleho, krásne tvarovaného tela.

Dance

Tanec, ako pohybová aktivita, si získava stále viac prívržencov.
Voľnosť, variabilita, radosť, šťastie, energia, eufória, na druhej strane dril, pedantnosť, precíznosť - to sú slová, ktorými tanečné hodiny môžeme charakterizovať.

Práve z dôvodu absolútnej voľnosti – štýlovej, choreografickej, pohybovej, metodickej, sú tanečné hodiny stále viac vyhľadávané a navštevované.

DANCE hodiny sú vedené profesionálnymi tanečníkmi. Taneční lektori zo Slovenska, /resp. pôsobiaci na Slovensku/, ale i zo zahraničia, vám budú počas special day, ale i workshopov, predávať svoje skúsenosti a vedomosti.

Nielen pre tanečníkov, ale pre všetkých inštruktorov skupinových cvičení, ako i pre cvičiacu verejnosť môžu byť tieto hodiny inšpiráciou, návodom, motiváciou, ale i šťastím a radosťou, či príjemne – aktívne prežitým časom. Taneční lektori vás budú vzdelávať v rôznych tanečných štýloch.